Your location£ºhome > Product > SIEMENS S7-400PLC >

6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312, 16K memory

update£º2020-04-24 15:01      Click£ºtimes
  • brand   
  • model   
  • describe

    CPU 6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312, 16K memory 6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C, 16K memory 6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C, 32K memory 6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP, 32K memory 6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP, 32K memory 6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,

introduce
CPU
6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312, 16K memory
6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C, 16K memory
6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C, 32K memory
6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP, 32K memory
6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP, 32K memory
6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314, 48K memory
6ES7 314- 6BG03 -0AB0 CPU314C-2PTP
6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP
6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K memory
6ES7 315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP, 192K memory
6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP, 512K memory
6ES7 317-2EJ10-0AB0 CPU317-2PN / DP, 512K memory
6ES7 317-6FF00-0AB0 CPU317F-2DP, 512K memory
6ES7 317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP technical type, 512K memory
Memory card
6ES7 953-8LF11-0AA0 SIMATIC Micro memory card 64kByte (MMC)
6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro memory card 128KByte (MMC)
6ES7 953-8LJ11-0AA0 SIMATIC Micro memory card 512KByte (MMC)
6ES7 953-8LL11-0AA0 SIMATIC Micro memory card 2MByte (MMC)
6ES7 953-8LM11-0AA0 SIMATIC Micro memory card 4MByte (MMC)
6ES7 953-8LP11-0AA0 SIMATIC Micro memory card 8MByte (MMC)
6ES7 951-0KD00-0AA0 FEPROM memory card 16K
6ES7 951-0KE00-0AA0 FEPROM memory card 32K
6ES7 951-0KF00-0AA0 FEPROM memory card 64K
6ES7 951-0KG00-0AA0 FEPROM memory card 128K
6ES7 971-1AA00-0AA0 lithium battery 3.6V / 0.95AH

ÉÏһƪ£º6ES7 407-0DA01-0AA0 power module

ÏÂһƪ£º6ES7 407-0DA02-0AA0 power module (

more